• Cindy Chen, Development Manager for ProMo Cymru

Business as Usual - Gwent Access to Advocacy (GATA) Helpline


[This article is from one of our Members - ProMo Cymru. Who provide expert advice and spot-on solutions for engaging with communities and creating positive change - check out https://www.promo.cymru/ for more info and their current projects ]Gwent Access to Advocacy (GATA) is a helpline supporting people in Greater Gwent (Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport, Torfaen) to access independent professional advocacy (IPA) or other appropriate services around their care and support needs. Newport citizens can continue to access Dewis Centre for Independent Living for advocacy and advice.

With the uncertainty at the moment with COVID-19, we want to re-assure you that we are running business as usual and following all government advice.

Our team of helpline advisor advocates are able to work remotely and we are still here to support you Monday to Friday, 10am to 3pm.

Intended to be the first port of call, this free telephone helpline can be contacted on 0808 8010566 for advocacy-related information, advice and assistance.

The service is available to Gwent residents aged over 18, who may need help to have their views heard, understand their options in relation to social care and support services they are receiving, or think they may need, and / or exercise more control over decisions that are being made about their social care and support. Carers and practitioners can also contact the service.

We will keep you up to date with any changes, and if you need us, as always, we are here to help!

For more information, visit https://gata.cymru/


Llinell Gymorth Mynediad i Eiriolaeth Gwent: Gweithredu o Hyd

Mae Mynediad i Eiriolaeth Gwent (MIEG) yn llinell gymorth sydd yn cefnogi pobl yng Ngwent Fwyaf (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen) i gael mynediad i wasanaeth eiriolwr proffesiynol annibynnol (EPA) neu wasanaethau priodol arall yn ymwneud â'u hanghenion gofal a chefnogaeth. Mae dinasyddion Casnewydd yn gallu parhau i ddefnyddio Canolfan Byw'n Annibynnol Dewis i gael eiriolaeth a chyngor.

Gyda'r holl ansicrwydd Covid-19 ar hyn o bryd, rydym eisiau tawelu'ch meddwl gan ddweud ein bod yn gweithredu fel yr arfer ac yn dilyn holl gyngor y llywodraeth.

Mae'r tîm o gynghorwyr eiriolwyr yn gallu gweithio o bell ac rydym yma i'ch cefnogi o hyd, dydd Llun i ddydd Gwener, 10yb tan 3yp.

Gyda'r bwriad o fod yn borth galw cyntaf, gall cysylltu â'r llinell gymorth am ddim hwn ar 0808 8010566 i gael gwybodaeth, cyngor a chymorth yn ymwneud ag eiriolaeth.

Mae'r gwasanaeth yn agored i drigolion dros 18 oed Gwent sydd angen cymorth i gael eu clywed, deall eu hopsiynau yn ymwneud â'r gwasanaethau gofal a chefnogaeth gymdeithasol maent yn ei dderbyn, neu'n credu eu bod angen, ac / neu fod â mwy o reolaeth dros benderfyniadau am eu gofal a chefnogaeth gymdeithasol. Gall gofalwyr ac ymarferwyr gysylltu â'r gwasanaeth hefyd.

Byddem yn eich diweddaru am unrhyw newidiadau, ac os ydych chi ein hangen, rydym yma i helpu o hyd!

Am wybodaeth bellach, ymwelwch â: https://gata.cymru/cy/

83 views0 comments